Modlitwa
ddd554a000saaq

BROŃMY NASZĄ OJCZYZNĘ MODLITWĄ DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI - PATRONA POLSKI

 

Dnia 30 listopada 2021 roku przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, do
której pragniemy się dobrze przygotować poprzez odmawianie nowenny do Patrona Polski w
dniach  od  22  do  30  listopada. 
 Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do odprawienia nowenny prywatnie lub w kościele.
 
Podczas kolejnych dni będziemy się modlić:
O ducha misyjnego w Kościele
O wierność narodu polskiego Chrystusowi  
O łaskę żywej wiary  
O umocnienie ducha Chrystusowego w Kościele  
O prawdziwą pobożność w narodzie polskim
O życie zgodne z wiarą
Za duchowieństwo i osoby konsekrowane  
Za rządzących i wszystkie stany w Polsce
O życie w łasce Bożej i o dar łaski dla każdej duszy
 
 
NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
 
MODLITWA WSTĘPNA  
do odmawiania przez wszystkie dni nowenny
Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!  
Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w
naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez
niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i
dzięki  jego  wstawiennictwu  za  nami  udzielasz.  Spraw  prosimy,  abyśmy  oddając  cześć
umęczonemu  Rodakowi  mogli  naśladować  jego  mężną  wiarę  oraz  całkowite  oddanie  się
Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.  
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
 
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć
grożące  jej  niebezpieczeństwa.  Natchnij  mądrością  jej  rządców  i  przedstawicieli, a jej
obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i
zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i
czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia
społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka.
Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w
społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i
Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.
 
 
LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
 
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,  
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje
rozproszone dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które
oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen  
 
DZIEŃ PIERWSZY
MODLITWA NOWENNOWA O DUCHA MISYJNEGO W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa  
 
Jezu, przelałeś  Krew na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi i zmartwychwstałeś, aby
dać im nadzieję życia wiecznego. Założyłeś Kościół i powiedziałeś apostołom: idźcie na cały
świat  i  głoście  Ewangelię.  Jezu,  mimo  Twego  nakazu  misyjnego  żyją  na  świecie  ludzie,
którym jeszcze nikt nie głosił Ewangelii, dlatego nie znają Twego Imienia i nie wiedzą, że
jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się o pomoc do Ciebie, nie dążą do świętości, ani nie
szukają zbawienia.   
Prosimy  Cię,  Boże,  wzbudź  w  Kościele  odważnych  misjonarzy,  którzy  pójdą  do  tych
miejsc na świecie, gdzie ludzie nie znają Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników Twego
Kościoła, która zawsze  jest posiewem nowych chrześcijan, także i dziś owocuje nowymi
wyznawcami Chrystusa.   
Niech  gorliwy  misjonarz,  święty  Andrzej Bobola,  który  uratował  wiele  dusz  przed
potępieniem, wyprasza nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
 Święty Andrzeju, wstawiaj się za nasz Kościół u tronu Bożego. Amen.
 
 
DZIEŃ DRUGI
MODLITWA NOWENNOWA O WIERNOŚĆ NARODU POLSKIEGO
CHRYSTUSOWI
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, Władco narodów, wprowadziłeś nasz naród do Kościoła i wyznaczyłeś mu na ziemi
zaszczytną rolę „przedmurza chrześcijaństwa i obrońcy wiary chrześcijańskiej”. W pokorze
upadamy  przed  Twym  Majestatem,  dziękując  za  miłość  do  naszego  narodu  i  za  to,  że
posłużyłeś się nim, aby bronić naszej wiary. Dziękujemy też za dar  świętych z naszego
narodu, powołanych w ostatnim czasie: świętą siostrę Faustynę i dar Bożego Miłosierdzia,
świętego ojca Maksymiliana Kolbe, męczennika Oświęcimia oraz za świętego Jana Pawła II,
gorliwego Papieża. Dziękujemy za patronat św. Andrzeja Boboli nad Polską.     
Prosimy teraz o pomoc, by naród nie uległ pokusie odrzucenia Ciebie  i  Ewangelii,  aby
ocalił chrześcijańską tożsamość i nadal trwał w Kościele; aby nie odrzucił Twoich przykazań
i nie poszedł za modnymi pseudowartościami; aby nie stał się bezbożny. Dlatego zwróć Swój
łaskawy  wzrok  na  naszą  Ojczyznę  i  dopomóż  jej  przezwyciężyć  wszelkie  przeszkody  w
zachowaniu wierności Tobie i Kościołowi.    
Święty.  Andrzeju  Bobolo,  wstaw  się  do  Pana  za  swoimi  rodakami  i  pomóż  uratować
prawdziwą wiarę w narodzie. Niech twoja przelana krew wyjedna u Boga łaski potrzebne
Polakom, którzy dziś bronią wiary w Ojczyźnie. Nasz Patronie, świadku naszych utrapień,
prowadź nasz naród Bożymi drogami i ocal nas przed bezbożnością i pychą. Amen.
 
DZIEŃ TRZECI
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYWĄ WIARĘ DLA NAS
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, włączyłeś naród polski do swego Kościoła bez naszych zasług. Chrzest przyjęty
przez Mieszka I wprowadził Polaków w rodzinę narodów chrześcijańskich. Pomimo  trudnej
historii zachowaliśmy do dzisiaj wiarę przodków i jedność z Ojcem Świętym. Bogaty darami,
które  dałeś  Kościołowi,  naród  nasz  wydał  zastępy  błogosławionych  i  świętych.  Bądź
uwielbiony, Boże, za wszelkie dary Twej Ojcowskiej dobroci i przyjmij naszą wdzięczność za
Twoje Słowo i za sakramenty, zwłaszcza za Eucharystię oraz sakrament pojednania i pokuty.  
To  dzięki  Twojej  dobroci  przetrwaliśmy  trudne  momenty  historii,  a  żarliwa  wiara
pomagała  narodowi  rozumieć  przeciwności  i  z  godnością  je  przeżywać.  Także  i  dziś
uczniowie Chrystusa muszą się zmagać z różnymi trudnościami w naszej Ojczyźnie. Prosimy
Cię o pomoc i opiekę. Niech Duch Święty czyni nas narodem mądrym i mocnym w walce o
wiarę.     
Niech  święty  Andrzej,  który  uwielbił  Cię,  Boże,  życiem,  pracą  i  męczeńską  śmiercią,  
uprasza  rodakom  łaskę  żywej  wiary.  Niech  ten  bohater  wiary,  pochodnia  gorejąca  Bożą
miłością, wstawia się za Polakami, aby wiarę potwierdzali dobrymi uczynkami. Amen.
 
DZIEŃ CZWARTY
MODLITWA NOWENNOWA O UMOCNIENIE DUCHA CHRYSTUSOWEGO
W KOŚCIELE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, pozostawiłeś chrześcijanom sakramenty, poprzez które dotykasz ich swoją łaską i
zapewniłeś im opiekę na każdym etapie życia. Przyjmij więc nasze dziękczynienie za łaski,
które otrzymuje polski naród od tylu już wieków. Spraw, niech nadal podąża Drogą, którą Ty
jesteś, kieruje się w życiu Prawdą, którą Ty objawiłeś i wybiera Życie, którym Ty jesteś,
Chryste.  
Niech członkowie Kościoła nie pokładają wiary w doczesności, a dobra tego świata nigdy
nie  przesłonią  nam  Ciebie.  Niech  złudne  radości  ziemskie  nie  oderwą  nas  od  troski  o
zbawienie wieczne. Niech Kościół nadal będzie światłem, zapraszającym do swej wspólnoty
wszystkich, także swoich nieprzyjaciół.
Ty zaś, święty Andrzeju, który tylu ludziom pomogłeś powrócić do Kościoła, wypraszaj
łaski naszemu narodowi, aby obronił się przed czyhającym jak lew szatanem, który chce nas
pożreć. Upraszaj swoim rodakom mądrość, aby nosili w sobie odpowiedzialność za Kościół w
Ojczyźnie i śpieszyli z pomocą tym, którzy pogubili się w życiu.  Amen.
 
DZIEŃ PIĄTY
MODLITWA NOWENNOWA O PRAWDZIWĄ POBOŻNOŚĆ W NARODZIE
POLSKIM
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Panie, Ty naród polski głęboko zapisałeś w swym Sercu i otoczyłeś wyjątkową opieką.  
Przez wieki dajesz dowody, że jesteś dobrym Ojcem, który wyprowadza swe dzieci z różnych
niebezpieczeństw i dba o ich prawdziwą, chrześcijańską duchowość. Dziękujemy Ci za to, a
szczególnie  za  dobrych  przewodników,  którzy  uczyli  Polaków  szczerej  pobożności  oraz
ubogacali nią Kościół. To dzięki nim Polska stała się znakiem wierności Tobie i Ewangelii.  
Dziś bije dziejowa godzina, która wzywa nas do opowiedzenia się, za kim chcemy iść i
kogo chcemy słuchać. Czy najważniejszy będzie dla nas Jezus Chrystus i Jego nauka? Czy  
będą to wartości, które tylko od ludzi pochodzą? Prosimy Cię Jezu, pomóż naszemu narodowi
potwierdzić  dokonany  przed  wiekami  wybór  przynależności  do  rodziny  narodów
chrześcijańskich. Niech troska o pogłębione życie religijne, o umocnienie wiary, wierność
modlitwie,  świadome uczestnictwo we Mszy św., lektura Pisma Świętego  prowadzą nas ku
prawdziwej pobożności.  
Św. Andrzeju Bobolo, nieugięty w wierze aż do przelania krwi, uproś narodowi polskiemu
łaskę prawdziwej pobożności przejawiającej się w wierności Chrystusowi i Jego przykazaniu
miłości.  Patronie  Polski,  ochraniaj  Ojczyznę  przed  mocami  ciemności  i  prowadź  ją  do
zwycięstwa. Amen.
 
DZIEŃ SZÓSTY
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYCIE ZGODNE Z WIARĄ
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Jezu, pragniesz mieć serce każdego człowieka na własność, bo uczyniłeś je mieszkaniem
dla siebie i chcesz, aby było ono czyste i nieskalane. Wzywasz chrześcijan do pracy nad sobą
i walki z grzechem: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przekonujesz nas, abyśmy w
swym życiu postępowali zgodnie z wyznawaną wiarą. Przestrzegałeś przed zatwardziałością
serca, abyśmy nie byli podobni do faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Ostrzegałeś: Uważajcie
na to, czego słuchacie, uważajcie za kim idziecie.
Spraw  więc,  Jezu,  abyśmy  jako  Twoi  wyznawcy  pielęgnowali  cnoty,  w  których  masz
upodobanie:  pokorę,  cichość,  czystość,  męstwo,  miłość.  Oświecaj  nasz  rozum,  abyśmy
podążali  stromą  drogą  i  wchodzili  przez  ciasną  bramę,  która  wiedzie  ku  życiu  z  Tobą.
Umocnij naszą wolę, wzmacniaj zalęknione serce i spraw, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią.  
Święty  Andrzeju  Bobolo,  mężny  zwycięzco  pokus  na  szlakach  życia  i  przekonujący
świadku życia zgodnego z wyznawaną wiarą, bądź dla nas niezawodnym, wypróbowanym
przewodnikiem  w  drodze  do  Królestwa  Bożego.  W  dzisiejszym  świecie,  pełnym
niebezpieczeństw i zagrożeń, uproś nam łaskę życia wiernego Chrystusowi. Amen
 
DZIEŃ SIÓDMY
MODLITWA NOWENNOWA ZA DUCHOWIEŃSTWO I OSOBY
KONSEKROWANE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Jezu Chryste, Wiekuisty Kapłanie, wybierasz sobie ludzi do służby kapłańskiej i posyłasz
ich do pracy  w Kościele. Dziękujemy Ci za każde powołanie do życia konsekrowanego.
Dziękujemy za dobrych przewodników duchowych i przekonujących świadków umiłowania
Kościoła. Dziękujemy szczególnie za tych, którzy byli Ci wierni aż po śmierć. To dzięki
kapłanom wielu chrześcijan poznało Ciebie i Kościół,  z ich pomocą dąży do świętości i
zbawienia.  
Spójrz więc na tych, którzy poszli za Tobą i służą Twemu ludowi. Polecamy Ci, Jezu, Ojca
Świętego,  biskupów,  kapłanów  i  osoby  życia  konsekrowanego.  Prosimy,  niech  będą  Ci
wierne, zdolne do poświęcenia i ofiary, gorliwe w pracy na Twoją chwałę. Panie, ustrzeż
wszystkich  od złego. Niech wytrwają przy Tobie, miłując Kościół i Ojczyznę.  
Święty  Andrzeju,  pokonałeś  wiele  przeszkód,  wspinając  się  na  wyżyny  świętości
kapłańskiej i zakonnej. Praca, którą podjąłeś nad sobą, uczyniła z ciebie świadka wiernego
swemu Mistrzowi, aż po męczeńską śmierć. Dzisiaj czuwaj z Nieba nad polskimi ducho-
wnymi i proś o łaski, aby wstępowali w twoje ślady. Możny orędowniku u tronu Bożego,
wspieraj swych braci, kapłanów i zakonników, którzy podobnie jak ty walczą o zbawienie dla
siebie i bliźnich. Amen.
 
DZIEŃ ÓSMY
MODLITWA NOWENNOWA ZA RZĄDZĄCYCH I WSZYSTKIE STANY W
POLSCE
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
Boże, Tyś przez tak liczne  wieki, otaczał Polskę blaskiem potęgi i chwały. Dawałeś jej
wielu mądrych przywódców, którzy podejmowali decyzje niosące jej pomyślność i rozwój.
Dziękujemy Ci za uczciwych i sprawiedliwych rządzących. Dziękujemy za tych, którzy dobro
Ojczyzny widzieli w poszanowaniu Boga i Jego praw na polskiej ziemi. Dziękujemy  za tych,
którzy swoją krwią potwierdzili miłość do Polski.  
Dziś Boże, Ojczyzna potrzebuje takich właśnie przywódców. Prosimy o  pomoc dla tych,
którzy sprawują dziś rządy w naszym kraju. Niech godnie i z pożytkiem dla dobra obywateli
pełnią  ten  zaszczytny  i  odpowiedzialny  obowiązek.  Synu  Boży,  spójrz  na  utrudzonych
Polaków i spraw, aby ich praca dawała utrzymanie rodzinie oraz by się przez nią uświęcali.
Wejrzyj na polski naród i napełnij go miłością do Ciebie i do Ojczyzny. Zachowaj lud polski
od  bezbożności,  obojętności  i  pychy.  Młodzież  i  dzieci  otocz  troskliwą  miłością  i  obroń  
przed atakami złowrogich prądów.  
Święty  Andrzeju,  jaśniejąca  gwiazdo  na  polskim  niebie,  promieniujący  blaskiem  cnót,
ochraniaj  naszą  ziemię,  strzeż  naszych  miast  i  wiosek.  Uproś  pojednanie  w  narodzie,  a  
wyznawcom Chrystusa wytrwanie w jednym, świętym, powszechnym i apostolskim Kościele.
Patronie Polski, prowadź Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.
DZIEŃ DZIEWIĄTY
MODLITWA NOWENNOWA O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O DAR ŁASKI DLA
KAŻDEJ DUSZY
Modlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
 
W tym ostatnim dniu nowenny prosimy Ciebie, Boże:  
- zachowaj w nas żywą i mocną wiarę  
- pomóż nam zobaczyć Jezusa w Eucharystii
- napełnij nas miłością do wszystkich ludzi, także naszych nieprzyjaciół  
- daj nam łaskę życia zgodnego z Ewangelią
- prowadź nas drogami Twoich przykazań
- wzbudź w nas umiłowanie modlitwy
-  tchnij pragnienie nieustannego nawracania się do Ciebie i spraw, abyśmy żyli w łasce
uświęcającej.
Boże, spraw, abyś był dla nas najważniejszy, abyśmy troszczyli się o życie nadprzyro-
dzone, abyśmy byli Twoją świątynią i mieszkaniem Twego Ducha. Spraw, abyśmy  wzrastali
w świętości, godnie przyjmowali sakramenty, unikali grzechu i byli miłosierni. Niech zawsze
towarzyszy nam Twoja pomoc w drodze do świętości, abyśmy znajdowali pokój i szczęście,
którego świat dać nam nie może.  
Święty Andrzeju, niech twoje wstawiennictwo u Matki Bożej, szafarki Bożych łask, Twojej
i naszej Królowej i Pani, wybłaga te łaski u  Boga. Ufamy, że mimo naszych grzechów i
upadków twoja opieka nad nami, Męczenniku, sprawi, że okażemy się godni miłości Serca
Bożego już tu na ziemi, w godzinie śmierci i w wieczności.  Amen
 
Za pozwoleniem Władzy Kościelnej
Kuria Metropolitalna Przemyśla   
1847/11/2021
Dnia 19.XI.2021
KS. BARTOSZ REJNOWSK

PRZEWODNIK KATOLICJI

Odpusty zupełne i cząstkowe 

W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy, jeśli ten szczerze za nie żałuje, ale na człowieku spoczywa jeszcze obowiązek wyrównania naruszonego porządku moralnego, bo każde zło jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości.
Wyjaśniał to Jan Paweł II w adhortacji Reconciliatio et poenitentia: „Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat. Innymi słowy, nie ma grzechu, nawet najbardziej wewnętrznego i tajemnego, najściślej indywidualnego, który odnosiłby się wyłącznie do tego, kto go popełnia. Każdy grzech rzutuje z mniejszą lub większą gwałtownością, z mniejszą lub większą szkodą na całą strukturę kościelną i na całą ludzką rodzinę” (nr 16).
Przebaczenie grzechów nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej po spełnieniu określonych warunków.
Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
•    Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy);
•    Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
•    Przyjęcie Komunii św.;
•    Modlitwa w intencji, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy dzień;
•    Wykonanie czynności związanej z odpustem.
Spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii św. i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
 
Wybrane praktyki związane z uzyskaniem odpustu zupełnego:
•    Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza – odpust cząstkowy);
•    Nawiedzenie jednej z czterech rzymskich bazylik patriarchalnych (św. Piotra, św. Pawła za Murami, Matki Bożej Większej lub św. Jana na Lateranie) i odmówienie w niej „Ojcze nasz” i „Wierzę”:
    w święto tytułu tej bazyliki,
    w jakiekolwiek święto nakazane (np. we Wniebowzięcie NMP),
    raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego;
•    Przyjęcie błogosławieństwa udzielanego przez papieża Urbi et Orbi (Miastu i Światu) – choćby tylko przez radio lub telewizję;
•    Adoracja i ucałowanie krzyża w trakcie liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek;
•    Odmówienie modlitwy „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” po Komunii św. przed obrazem Jezusa Chrystusa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki Piątek (w pozostałe dni – odpust cząstkowy);
•    Uczestnictwo w uroczystym zakończeniu Kongresu Eucharystycznego;
•    Uczestnictwo w rekolekcjach trwających przynajmniej trzy dni;
•    Publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia Sercu Jezusowemu „O Jezu Najsłodszy” w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni – odpust cząstkowy);
•    Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi „OJezu Najsłodszy, Odkupicielu” w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (w inne dni – odpust cząstkowy);
•    Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), o ile zostały pobłogosławione przez papieża (ewentualnie przez biskupa), po odmówieniu jakiejkolwiek formuły wyznania wiary w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca; jeśli przedmioty były pobłogosławione przez kapłana lub diakona – odpust cząstkowy;
•    Przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej lub pobożne uczestnictwo w takiej uroczystości;
•    Sprawowanie i uczestnictwo we Mszy św. prymicyjnej;
•    Odmówienie w całości przynajmniej jednej części Różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, wspólnocie zakonnej czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami – odpust cząstkowy);
•    Pobożne odmówienie (śpiew) modlitwy „Przed tak wielkim Sakramentem” podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej po Mszy św. (w Wielki Czwartek) oraz w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); w innym czasie – odpust cząstkowy;
•    Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Ciebie Boga wysławiamy (Te Deum) jako podziękowanie za otrzymane łaski w ostatnim dniu roku (w innym czasie, nawet prywatnie – odpust cząstkowy);
•    Publiczne odmówienie (śpiew) hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) w Nowy Rok i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w pozostałe dni, nawet prywatnie – odpust cząstkowy);
•    Odprawienie Drogi Krzyżowej;
•    Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust „Porcjunkuli” po odmówieniu „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
•    Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
•         W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych – codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni – odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);
•         Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc lub w rocznicę swojego chrztu (jeśli za pomocą innej formuły w innym czasie – odpust cząstkowy);
•    Uczestnictwo w nabożeństwie Gorzkich żali jeden raz w Wielkim Poście w jakimkolwiek kościele na terenie Polski;
•    Uczestnictwo w II niedzielę Wielkanocy (uroczystość Bożego Miłosierdzia) w pobożnych praktykach ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówią przed Najświętszym Sakramentem modlitwę „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. „Miłosierny Jezu, ufam Tobie”.
 
Warunki uzyskania odpustu cząstkowego:
1.    Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. „Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”.
2.    Jeśli powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
3.    Gdy w intencji umartwiania się wierny odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy.
 
Odpust cząstkowy można otrzymać za zmówienie jednej z modlitw:
•        Anioł Pański (lub Regina Coeli w okresie wielkanocnym);
•        „Duszo Chrystusowa”;
•        „Wierzę w Boga”;
•        Psalm 130 (Z głębokości); Psalm 51 (Zmiłuj się...);
•         Jutrznia lub Nieszpory za zmarłych;
•        „Panie, Boże wszechmogący” (modlitwa z liturgii godzin, jutrznia w poniedziałek II tygodnia psałterza);
•        modlitwa św. Bernarda („Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo”);
•        „Wieczny odpoczynek”;
•        „Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia”;
•        „Pod Twoją obronę”;
•        „Magnificat”;
•        odmówienie jednej z sześciu litanii zatwierdzonych dla całego Kościoła (do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, Loretańskiej do NMP, do Świętego Józefa lub do Wszystkich Świętych).
 
 chrzcielne.

Małgorzata Szewczyk

 
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-  w pierwszą niedzielę po Wielkanocy - w tym roku 24 kwietnia


Ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione św. Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą  niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy Wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą Miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.
Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale także czasem łaski dla  wszystkich ludzi. Pan Jezus powiedział : Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699). Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965)

Obietnice Pana Jezusa:
Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; niech się nie lęka zbliżyć  do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:
    Ufność w dobroć Boga
    Czynna miłość bliźniego
    Być po spowiedzi świętej – można wyspowiadać się wcześniej
    Stan łaski uświęcającej
    Godnie przyjąć Komunię świętą
Pan Jezus powiedział” Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia mojego (Dz.570)

GODZINA MIŁOSIERDZIA
W październiku 1937r. w Krakowie, polecił Pan Jezus czcić godzinę swej śmierci: Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla  wszelkiej duszy (Dz. 1572).
Pan Jezus powiedział do s. Faustyny- Staraj się w tej godzinie odprawić drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy uczcij moje serce, które jest pełne Miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w  modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 1572).
Warunki wysłuchania modlitw zanoszonych w tej godzinie:
1.    Modlitwa ma być skierowana do Jezusa
2.    Ma mieć miejsce o godzinie trzeciej po południu
3.    Ma się odwoływać do wartości i zasług męki Pańskiej

OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO

                                                                                                       

Jego rysunek został ukazany w wizji, jaką św. Faustyna miała 22 lutego 1931 r. w celi płockiego klasztoru.
Wieczorem kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 47). Chcę, aby ten obraz był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Treść tego obrazu bardzo ściśle wiąże się więc z liturgią tej niedzieli. Kościół czyta w tym dniu Ewangelię wg św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej męki i śmierci krzyżowej.
Promienie krwi i wody płynące z przebitego włócznią Serca o raz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego piątku J 19,17-18; 19,33-37.
Pan Jezus wyjaśnia znaczenie dwóch promieni na obrazie:
Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień krew, która jest życiem dusz.(Dz. 299).
Oczyszcza duszę sakrament chrztu i pokuty, a karmi ją Eucharystia- więc te dwa promienie oznaczają sakramenty święte i wszystkie łaski Ducha Świętego.
Obraz nie tylko przedstawia Miłosierdzie Boże, ale pełni również rolę znaku, który ma przypominać o obowiązku chrześcijańskiej ufności względem Boga i czynnej miłości w stosunku do bliźnich.
W podpisie obrazu z woli Chrystusa są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie.
Pan Jezus powiedział: Obraz ten ma przypominać żądania mojego miłosierdzia, bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków(Dz. 742).
Pan Jezus złożył specjalne obietnice tym, którzy ten obraz będą czcić:
    Łaskę wiecznego zbawienia
    Duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości
    Łaskę szczęśliwej śmierci.
Pan Jezus powiedział: Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 wrześnie 1935 r. jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego.
Odmawiający tę koronkę ofiarują  Panu Bogu Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje i całego świata, a jednocząc się  z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.
W tej modlitwie proszą również o miłosierdzie dla nas i całego świata i tym samym spełniają uczynek miłosierdzia.
 Dodając do tego podstawę ufności i wypełniając warunki każdej dobrej modlitwy ( pokora, wytrwałość, przedmiot zgody z wolą Boża), wierni mogą oczekiwać spełnienia Chrystusowych obietnic. „ Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą” Dz.1541, jeżeli to będzie zgodne z wolą moją.
Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą, nie jest dobre dla człowieka, zwłaszcza dla jego wiecznej szczęśliwości.
Pan Jezus powiedział – przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie.


SZERZENIE CZCI MIŁOSIERDZIA
Pan Jezus powiedział: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1072).
Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest postawa chrześcijańskiej ufności względem Pana Boga i czynnej miłości wobec bliźnich. Pan Jezus żąda zaufania od swych stworzeń (Dz. 1059) i pełnienie uczynków miłosierdzia: czynem, słowem lub modlitwą.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (Dz. 742). Chrystus pragnie, aby Jego czciciele wykonywali w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłości bliźniego z miłości do Niego.


Dzienniczek św. s. Faustyny

Akt osobistego oddania się Matce Bożej Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego

MATKO BOŻA Niepokalana Maryjo Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewole miłości i pozostawiam ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś MATKĄ. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko Wiernych,aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem twego Syna i Twoim. Amen.

MODLITWA PAŃSKA JAKO PROGRAM DROGI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Naucz się żyć słowami modlitwy OJCZE NASZ


    Czy rozumiesz przesłania próśb zawartych w tej modlitwie?
    Jest to modlitwa Jezusa. On nie tylko wypowiadał te słowa, lecz także żył zgodnie z nimi.
    To jest także naszym celem.
    Modlitwa OJCZE NASZ została ułożona i przekazana Apostołom przez Jezusa, dlatego nazywamy ją także MODLITWĄ PAŃSKĄ.
    Jezus pragnie, abyśmy zwracali się do Boga słowami OJCZE. To niezwykłe wyróżnienie. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie rodzonego ojca, dobre lub złe. Zdarza się czasem, negatywne doświadczenia utrudniają nam poznanie właściwego obrazu Boga jako Ojca. Jednak Bóg Ojciec jest zupełnie inny. Jego dobroć przerasta dobroć naszych ojców, nawet tych najlepszych.
    Słowo NASZ przypomina nam, że my wszyscy, którzy mówimy do Boga OJCZE, jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. Nie mówimy –Ojcze mój  ale Ojcze nasz, bo jesteśmy stworzeni do życia we wspólnocie.
    Modlitwa OJCZE NASZ składa się z siedmiu próśb. Pierwsze trzy odnoszą się do oddawania chwały Bogu, a następne cztery wyrażają ludzkie potrzeby. Wśród nich jest tylko jedna prośba o potrzeby materialne.
    O co modlimy się  w OJCZE NASZ?
    Najlepszym komentatorem dla słów modlitwy OJCZE NASZ są słowa Jezusa wypowiedziane w innych miejscach Pisma Świętego.

      ABYŚMY UMIELI UKAZAĆ MIŁOŚĆ  PANU BOGU. Tę modlitwę wyrażają trzy prośby:

1.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje
Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”  Mt7,21
Prośbę o uświęcenie imienia  Boga w naszym życiu wyrażamy uznając istnienie Boga, oddając Mu cześć i szacunek oraz żyjąc według Jego przykazań.
W każdym tygodniu zrobię coś na chwałę Boga.

2.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie,… przyjdź królestwo Twoje.
„Czas się, wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” Mk1,15
Prosimy, aby Jezus przyszedł ponownie, jak obiecał, aby królestwo Boże, które już jest realizowane tu na ziemi, pomimo licznych przeszkód, mogło zapanować na świecie w pełni. Dlatego musimy wciąż się nawracać i dbać o nawrócenie innych wierząc w Ewangelię.
Przed spowiedzią zastanowię się, co muszę zmienić w swoim życiu.


3. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,.. bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali”J 15,17
Poznając i wypełniając wolę Bożą, osiągniemy prawdziwe szczęście -  miłujcie się wzajemnie.
Przed podjęciem ważnej decyzji zapytam w modlitwie, jaka jest wola Boża.

    ABYŚMY W PEŁNI DOŚWIADCZYLI MIŁOŚCI BOGA.  Wyrazem tej modlitwy są cztery prośby:
4.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie,.. chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Nie martwcie się  i nie mówcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? Czym się będziemy przyodziewać?; gdyż wie wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw królestwa Boga i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” Mt 6, 31-33.
Określenie chleb powszedni oznacza wszystko, czego potrzebujemy do życia. Słowo dzisiaj przypomina nam, że codziennie potrzebujemy Bożej pomocy. Bogactwo niesie ze sobą pokusę uniezależnienia się od Boga.
Nie będę marnował jedzenia i będę dzielił się z innymi.


5.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie,.. i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” Mk 6,14
Istnieje warunek, który musimy spełnić, aby uzyskać Boże przebaczenie. Musimy przebaczyć  naszym winowajcom. Kto nie chce przebaczyć bliźnim, nie jest zdolny do przyjęcia przebaczenia od Boga.
Pomodlę się za kogoś, kto zrobił mi przykrość.


6.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie,.. i nie wódź nas na pokuszenie (nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie)
Jezus udał się na górę Oliwną. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do uczniów. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” Łk 22, 40.
Wyrażamy prośbę, abyśmy dzięki Bożej pomocy nie ulegli pokusie czynienia zła.
Codziennie odmówię modlitwę do Anioła Stróża  i św. Michała Archanioła.


7.    Ojcze nasz, któryś jest w niebie,.. zbaw nas od złego.
„Od początku on – diabeł- zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa” J 8,44
Tym, który jest szatan lub zły człowiek będący pod jego wpływem. Dlatego modlimy się  o   uwolnienie spod    władzy szatana. Tylko Bóg może nas ocalić od śmierci, która nam z powodu
 grzechów    popełnionych wskutek naszych słabości, złego przykładu innych ludzi lub pokus szatana.
    Będę często robił rachunek sumienia.

    OJCZE NASZ jest czymś więcej niż modlitwą – jest drogą, która prowadzi bezpośrednio do serca naszego Ojca.


    Ważne jest, by łączyć słowa MODLITWY PAŃSKIEJ z codziennym życiem.

      Nie powinna być tylko wypowiadaniem wyuczonych słów lub  powtarzaniem ich bez zaangażowania serca.


    Warto nie tylko z uwagą i przekonaniem odmawiać MODLITWĘ PAŃSKĄ, ale przede wszystkim dostosować swoje życie      do   wypowiadanych serca słów.


    Taki jest cel podejmowania postanowień dotyczących przestrzegania zasad wynikających modlitwy  OJCZE NASZ.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla