JUBILEUSZOWY ROK ŚWIĘTEGO JAKUBA 2021
ddd554a000saaq

Jubileuszowy Rok Świętego Jakuba  

W czwartek 31 grudnia w katedrze w Santiago de Compostela w Hiszpanii został uroczyście zainaugurowany Roku św. Jakuba Apostoła.

W archidiecezji gdańskiej świątyniami, w których będzie można uzyskać odpust zupełny w Świętym Roku Compostelańskim będą:

 • Kościół rektorski Ojców Kapucynów pw. Św. Jakuba Apostoła w Gdańsku
 • Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Gdańsku-Oliwie
 • Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej.

 

Kościoły te – razem z kaplicą ze wspaniałym gotyckim freskiem św. Jakuba Apostoła w bazylice Mariackiej w Gdańsku – zostały ogłoszone przez biskupa Jacka Jezierskiego, administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej, „kościołami stacyjnymi”, związanymi historycznie i kulturowo z osobą św. Jakuba Apostoła.

 

Penitencjaria Apostolska, w związku z Jubileuszowym Rokiem św. Jakuba Apostoła, wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Na mocy tego dekretu, odpust mogą uzyskać osoby, które od dnia 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, w duchowej łączności z Jubileuszem Composteli, nawiedzą w tym czasie w stanie łaski uświęcającej, którykolwiek z  kościołów stacyjnych i pobożnie wezmą tam udział w obchodach jubileuszowych lub pozostaną tam na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Ojcze Nasz, Wyznaniem Wiary oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Większego Apostoła.

Jubileuszowy Rok Święty:

 • Ogłasza się w Santiago de Compostella we wszystkich latach, w których święto Apostoła Jakuba - 25 lipca - przypada w niedzielę.
 • Możliwość taka pojawia się co 6, 5, 6 i 11 lat.
 • Pierwszy Jubileuszowy Rok Święty ogłosił papież Kalikst II w 1120r.
 • Ostatni był w 2010r.
 • Następny będzie w 2027r.
 • Obecny jest 120 Jubileuszowym Rokiem Świętym.

Wierni, którzy odwiedzą grób św. Jakuba w katedrze w Santiago de Compostela w Hiszpanii (lub innym miejscu, w którym znajdują się relikwie św. Jakuba), odmówią modlitwy w intencjach podanych przez Papieża oraz przystąpią w czasie 15 dni przed lub 15 dni po odwiedzeniu grobu do spowiedzi i Komunii św., będą mogli otrzymać odpust zupełny.

  Po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa Święty Jakub opuścił Jerozolimę i wyruszył w świat rozpowszechniać Dobrą Nowinę. Przybył na półwysep Iberyjski, gdzie przez lata głosił Ewangelię. Kiedy po latach wrócił do Jerozolimy, wpadł w ręce przeciwników chrześcijaństwa i zginął. Jego uczniowie wywieźli ciało Apostoła z Izraela i pogrzebali go w Galii (północno-zachodnia część dzisiejszej Hiszpanii). Według tradycji ciało św. Jakuba Apostoła pochowano w miejscu, w którym dziś leży Santiago de Compostella. Złożone na wzgórzu cmentarnym doczesne szczątki Świętego odkrył w IX w. dzięki gwiezdnym konstelacjom pewien pustelnik. Miejsce grobu nazwano Campus-Stellae, czyli Pole Gwiazd, i wzniesiono tam świątynię, która dziś jest celem podróżujących Drogą Św. Jakuba.

Istniejąca od ponad 1000 lat Droga św. Jakuba (po hiszpańsku Camino de Santiago) w północno-zachodniej Hiszpanii jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok tras do Rzymu i Jerozolimy. Istnieje kilka pielgrzymkowych Dróg św. Jakuba – francuska, portugalska, północna, pierwotna, srebrna, angielska. Można dołączyć do nich Jakubowe drogi w Polsce – w Wielkopolsce, w Małopolsce i województwie lubuskim. Każda z nich liczy ok. 800 km, szlaki w Polsce – ok. 400 km. Co 25-30 km stoją schroniska dla pielgrzymów. W Europie św. Jakub czczony jest przede wszystkim jako patron podróżujących.

LITANIA DO ŚW. JAKUBA

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników
Święty Jakubie Apostole
Synu Zebedeusza
Bracie świętego Jana Apostoła
Gotowy na wezwanie Pana
Powołany przez Jezusa na ucznia
Wybrany Apostołem
Opuszczający wszystko dla Jezusa
Synu gromu
Uprzywilejowany przez swego Mistrza
Świadku wskrzeszenia córki Jaira
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb
Obecny przy Przemienieniu Pańskim
Towarzyszący Jezusowi w Ogrojcu
Świadku Męki i Śmierci Jezusa
Wierny Chrystusowi aż do końca
Prześladowany dla Jezusa
Głowo Kościoła Jerozolimskiego
Jaśniejący wiarą i pobożnością
Przyjacielu Chrystusa
Znoszący wzgardą i poniżenie
Doskonały w ubóstwie
Przykładzie gorliwości apostolskiej
Niestrudzony pielgrzymie
Opiekunie wdów i sierot
Pełen miłości bliźniego
Przebaczający swemu zdrajcy i katu
Pozyskujący go dla Chrystusa
Ścięty mieczem za wiarę
Pierwszy Męczenniku wśród Apostołów
Wspierający rycerzy w walce z wrogami
Patronie zakonu rycerskiego
Opiekunie pielgrzymów
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem
Patronie Portugalii i Hiszpanii

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:  Wszechmogący wieczny Boże, który krwią męczeńska świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem.
Panie, opiekuj się Twoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem służył Ci w wolności ducha.  Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.

Modlitwa do św. Jakuba Apostoła Starszego

O wspaniały Apostole, Święty Jakubie, który przez przyczynę twojego gorącego i hojnego serca byłeś wybrany przez Pana Jezusa, aby być świadkiem Jego chwały na Górze Tabor i Jego agonii w Ogrodzie Oliwnym, wzbudź w tym niełatwym czasie dla ludzkości licznych i świętych głosicieli Dobrej Nowiny. Niech przyniosą współczesnemu światu gorący powiew żywej wiary, miłości i ufności w Boga, który jest Panem historii. Spraw, abyśmy gorliwiej poznawali i uwielbiali Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

PATRON KOŚCIOŁA W KŁODAWIE ŚW. JAKUB STARSZY ( WIĘKSZY )

         Święty Jakub Starszy był bratem św. Jana Apostoła i synem rybaka Zebedeusza. Mieszkał w Betsaidzie nad Jeziorem Galilejskim. Matką jego była Salome, należąca do grona osób towarzyszących i posługujących Chrystusowi. Święty Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Chrystusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu.

      Należy go odróżnić od innego Jakuba, syna Alfeusza, który również był Apostołem, i którego św. Marek określa przydomkiem Młodszy (lub Mniejszy). 
Św. Marek Ewangelista opisuje powołanie Jakuba i Jana przez Jezusa. „ Jezus ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim”.
(Mt 1,19-20). Jezus nadał dwóm braciom, Jakubowi i Janowi, szczególny przydomek: Boanerges- tzn. synowie gromu. Przydomek ten może świadczyć o porywczym charakterze braci oraz o gorącym zapale do głoszenia idei królestwa Bożego, który przyjdzie im zrealizować poprzez złożenie ofiary z własnego życia.

Czym jest Camino de Santiago?

To obok dróg pątniczych do Jerozolimy i Rzymu jeden z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych chrześcijaństwa, dokąd od ponad 1200 lat nieprzerwanie zmierzają pielgrzymi, których znakiem charakterystycznym jest muszla. Pielgrzymują do grobu św. Jakuba, brata św. Jana, syna Zebedeusza, który według tradycji ewangelizował Półwysep Iberyjski i dlatego po swojej śmierci w Jerozolimie został pochowany w hiszpańskiej Galicji. Początkowo kult miał charakter lokalny ze względu na prześladowania w czasach Imperium Rzymskiego i późniejsze konflikty z muzułmanami w Iberii, ale po IX wieku rozpoczyna się jego dynamiczny rozwój. Współcześnie zawdzięcza swoje odrodzenie św. Janowi Pawłowi II, który dwukrotnie odwiedził Santiago de Compostela, wzywając już w 1982 roku do powrotu na drogi wiodące do tego sanktuarium (Akt Europejski).

            Pielgrzymowanie drogą św. Jakuba -Camino de Santiago- ma charakter indywidualny, a nie wspólnotowy (jak np. w pielgrzymce do Częstochowy). Pielgrzymi sami decydują o długości poszczególnych etapów wędrówki, zatrzymują się na nocleg w schroniskach –alberque- położonych na szlakach i uczestniczą w nabożeństwach liturgicznych w parafiach. Zwieńczeniem pielgrzymki jest dotarcie do katedry w Santiago, któremu towarzyszą tradycyjne gesty: modlitwy w krypcie grobu św. Jakuba oraz objęcie jego figury w ołtarzu głównym związane z wyszeptaniem swojej intencji. Na zakończenie pielgrzymki każdy, kto przeszedł przynajmniej 100 km lub przejechał ostatnie 200 km na rowerze otrzymuje łaskę odpustu oraz materialne potwierdzenie pielgrzymowania do Santiago, zwane Compostelą.

Camino w Polsce

Od ponad 15 lat rozwija się w Polsce sieć dróg jakubowych, która została zorganizowana wokół trzech głównych tras:

 • Pomorskiej Drogi św. Jakuba – Via Baltica
 • Drogi Polskiej – Camino Polaco
 • Drogi Królewskiej- Via Regia
 • Obok tych trans granicznych szlaków łączących się z drogami jakubowymi prowadzonymi przez inne kraje – Niemcy, Litwa, Ukraina, Rosja, Słowacja, Czechy etc.- istnieje w Polsce szereg dróg regionalnych, tworzących sieć ponad 7000 km.

 

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla