SPOWIEDŹ - sakrament pokuty i pojednania
ddd554a000saaq

      Okazja do spowiedzi: codziennie 15 min. przed każdą Mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca: 1 godzina przed wieczorną Mszą św.

      Spowiedź jest nazywana sakramentem pokuty, ponieważ jest osobistą i sakramentalną drogą nawrócenia, skruchy, wyznania grzechów i zadośćuczynienia.
Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny nawrócenie do Boga, drogę powrotu do Ojca, od którego
człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami
kapłana, Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.Nazywa się go sakramentem pojednania, które dokonuje się pomiędzy grzesznym penitentem a
miłosiernym Ojcem. Najczęściej nazywany jest spowiedzią, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem, jest istotnym elementem tego
sakramentu. 

 

Od grzechu do pojednania

         Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2, 10),
i wykonuje tę Boską władzę: „Odpuszczone są twoje grzechy”. Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom, by ją
wykonywali w Jego imieniu. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona „posługa
jednania” (2 Kor 5,18). Władzę odpuszczania wszystkich grzechów „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” mają na mocy sakramentu święceń biskupi i
prezbiterzy.
          Udzielając sakramentu pokuty, kapłan wypełnia posługę Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; posługę dobrego Samarytanina, który
opatruje rany; Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i
którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny.
Cała skuteczność sakramentu pokuty polega na przywróceniu nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas z Bogiem. Celem i skutkiem tego sakramentu jest
więc pojednanie z Bogiem.Po spowiedzi wstępuje w penitenta pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową. Sakrament pojednania przynosi
prawdziwe „zmartwychwstanie duchowe”, przywraca jedność z Kościołem, naprawia zerwaną więź z najbliższym i umacnia nas duchowo.

Warunki dobrej spowiedzi
Tradycyjnie mówimy o pięciu warunkach dobrej spowiedzi.

Są to:
1. rachunek sumienia,
2. żal za grzechy,
3. mocne postanowienie poprawy,
4. wyznanie grzechów,
5. zadośćuczynienie.

Rachunek sumienia dobrze jest poprzedzić modlitwą do Ducha Świętego.

______________
Źródło: http://fara.rawicza.pl

Design by FxDesign Darmowy szablon Joomla